Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden webshop De Groene Pan

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de websites webshop De Groene Pan  van Handelsonderneming F. de Graaf .

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd webshop De Groene Pan te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van webshop De Groene Pan geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Webshop De Groene Pan is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot webshop De Groene Pan te ontzeggen.

3.Wijziging
Webshop De Groene Pan is te allen tijde gerechtigd de informatie op webshop De Groene Pan en deze Gebruiksvoorwaarden en de leveringsvoorwaarden te wijzigen. Webshop De Groene Pan adviseert u de Gebruiksvoorwaarden en de Leveringsvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel webshop De Groene Pan
Webshop De Groene Pan beoogt de bezoeker gelegenheid te bieden om online producten te kopen. Op de door webshop De Groene Pan aangeboden producten zijn de leveringsvoorwaarden van webshop De Groene Pan van toepassing. Webshop De Groene Pan streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel webshop De Groene Pan de informatie op webshop De Groene Pan met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van webshop De Groene Pan bevat hyperlinks naar websites van andere dochters van Handelsonderneming F. de Graaf. Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking. 
b. Webshop De Groene Pan kan hyperlinks naar websites van partners van webshop De Groene Pan en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Webshop De Groene Pan is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat webshop De Groene Pan deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op webshop De Groene Pan en alle informatie op deze website berusten volledig bij Handelsonderneming F. de Graaf, haar partners en adverteerders. Handelsonderneming F. de Graaf behoudt alle rechten voor. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Handelsonderneming F. de Graaf, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van webshop De Groene Pan geldt: ©  Webshop De Groene Pan.

7. Informatie 
Webshop De Groene Pan en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van webshop De Groene Pan zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Handelsonderneming F. de Graaf Het is niet toegestaan informatie die van webshop De Groene Pan wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht 
Webshop De Groene Pan verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan webshop De Groene Pan te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om webshop De Groene Pan te kunnen raadplegen of webshop De Groene Pan in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om webshop De Groene Pan te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door webshop De Groene Pan worden ontsloten. Bovendien is het verboden webshop De Groene Pan – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van webshop De Groene Pan voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
Webshop De Groene Pan spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van webshop De Groene Pan achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van webshop De Groene Pan te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Webshop De Groene Pan staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Webshop De Groene Pan is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
Webshop De Groene Pan sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van webshop De Groene Pan, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op webshop De Groene Pan of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf webshop De Groene Pan, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om webshop De Groene Pan te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van webshop De Groene Pan.

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht. 

13.  Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op webshop De Groene Pan gelden de aldaar genoemde leveringsvoorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de leveringsvoorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van webshop De Groene Pan worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare